هلدینگ انرژی با هدف ارتقا و بهبود فرآیندهای کاری شرکت‌های زیرمجموعه گروه آتیه تاسیس گردید. این شرکت هم اکنون با خریداری سهام 5 شرکت از شرکت‌های گروه آتیه درراستای پیشبرد اهداف زیر تمرکز نموده است:

  • تمرکز فعالیت های هم‌پیوند با حوزه انرژی
  • تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه های شرکت های زیر مجموعه از طریق بازار سرمایه
  • ورود به بازار بورس

درحال حاضر 5 شرکت زیرمجموعه شرکت هلدینگ انرژی می‌باشند:

 

   انرژی های تجدیدپذیر خراسان